Europejski producent koszy dla logistyki

Warunki

i zasady użytkowania strony

RODO

Regulamin strony

I. INFORMACJA DLA KLIENTÓW

Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe jest JACEK NOGAJ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P. "Dajano" Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek, tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390
 2. Z przepisów wskazanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego wynika, iż osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych ani osobom trzecim innym niż:
  • upoważnieni pracownicy pracodawcy,
  • wynikającym z przepisów prawa,
  • dla celów realizacji obsługi bankowej przedsiębiorstwa,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  • podmiotom współpracującym z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie danych następuje w związku z wykonaniem umowy, której osoba przekazująca dane osobowe jest stroną i jest dla realizacji jej celów konieczna (art. 6 ust. 1 pkt. b RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne i służy wyłącznie wykonaniu umowy, której dane dotyczą. Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 8. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 6, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 9. Na terenie zakładu pracy zainstalowany jest monitoring wizyjny. Celem monitoringu jest: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochron mienia oraz kontrola produkcji. Monitorowane są hale produkcyjne, ścieżki komunikacyjne i technologiczne na terenie całego zakładu z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych oraz szatni. Na sieć monitoringu składają się kamery umieszczone w widocznych miejscach na terenie zakładu pracy, których rozmieszczenie zostanie wskazane pracownikowi podczas pierwszego zapoznania z rozkładem zakładu pracy. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez miesiąc na dysku zlokalizowanym na terenie zakładu pracy, po czym są automatycznie kasowane.

II. INFORMACJA W PROCESIE REKRUTACYJNYM

W CV składanym w procesie rekrutacyjnym prosimy zawżeć klauzulę zgodny na przetwarzanie danych osobowych. Proponowana treść:
"Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku dla celów rekrutacyjnych, a CV w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Jacka Nogaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P. ,,Dajano” Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek , tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390. Zapoznałem się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej: www.dajano.pl"

Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. JACEK NOGAJ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P. "Dajano" Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek, tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390
 2. Z przepisów wskazanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego wynika, iż osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych ani osobom trzecim innym niż:
  • upoważnieni pracownicy administratora,
  • wynikającym z przepisów prawa.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody osoby, która dane przekazała w postępowaniu rekrutacyjnym. Zgoda może zostać w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i służy wyłącznie przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego i dla jego celów jest konieczne (art. 6 ust. 1 pkt. a RODO). Przetwarzanie podanych danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO
 7. Osoba, której dane są przetwarzane, jeżeli uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 8. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 15, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

III. INFORMACJA DLA PRACOWNIKA

Dane pracownika przetwarzane są na podstawie przepisów prawa pracy w celu realizacji stosunku pracy i przechowywane zgodnie z przepisami wykonawczymi w aktach osobowych.

Na terenie zakładu pracy zainstalowany jest monitoring wizyjny.

Celem monitoringu jest: zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochron mienia oraz kontrola produkcji.

Zakres monitoringu. Monitorowane są hale produkcyjne, ścieżki komunikacyjne i technologiczne na terenie całego zakładu z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych oraz szatni.

Na sieć monitoringu składają się kamery umieszczone w widocznych miejscach na terenie zakładu pracy, których rozmieszczenie zostanie wskazane pracownikowi podczas pierwszego zapoznania z rozkładem zakładu pracy. Nagrania z monitoringu przechowywane są przez miesiąc na dysku zlokalizowanym na terenie zakładu pracy, po czym są automatycznie kasowane.

Zgodnie z postanowieniami ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym dane osobowe pracownika jest JACEK NOGAJ prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P. "Dajano" Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek, tel. (062) 769 18 41, e-mail: box@dajano.pl, NIP: 6180011390
 2. Z przepisów wskazanego powyżej rozporządzenia Parlamentu Europejskiego wynika, iż osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych ani osobom trzecim innym niż:
  • upoważnieni pracownicy administratora,
  • wynikającym z przepisów prawa.
  • dla celów realizacji obsługi bankowej przedsiębiorstwa,
  • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, ich upoważnieni pracownicy - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług, w szczególności dane zbierane przez urządzenia telematyczne w zakresie prędkości poruszania się, aktualnej pozycji, przebytej trasie, długości przerw w podróży, odwiedzonych punktach są zbierane w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy, optymalizacji działań logistycznych oraz monitorowania wykonywania przez zatrudnionych powierzonych im obowiązków pracowniczych,
  • podmiotom współpracującym z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe (art. 6 ust. 1 pkt. c RODO). Przetwarzanie podanych przez pracownika danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu poodejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 6. Jeżeli pracownik uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa – ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 7. Akta osobowe pracownika są archiwizowane przez 50 lat zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U.1996.62.286).

IV. INFOMACJA O COOKIES

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. źródło informacji: http://wszystkoociasteczkach.pl/.

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.dajano.pl.; Jacek Nogaj prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U.P. "Dajano" Jacek Nogaj ul. Ogrodowa 71, 62-680 Opatówek.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  • "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  • "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

back